30 rokov klubu chovateľov králikov Vss na Slovensku

K založeniu klubu došlo dňa 10.6.1983 keď vtedajšie PÚV SZD v Bratislave na svojom  zasadnutí  uznesením č. 23/12  schválilo založenie Klubu chovateľov králikov  Veľkých svetlých strieborných, so sídlom v Trebaticiach. Zakladajúca schôdza klubu chovateľov králikov Vss v Trebaticiach bola 3.12.1983. Schôdzu zahájil člen prípravného výboru   p. Emil Jankech. Po uvítaní  prítomných, odsúhlasení programu pristúpili členovia klubu k rokovaniu jednotlivých bodov. Predovšetkým boli doplnené funkcie členov výboru, plus ďalšie body dôležité pre činnosť klubu.

Členovia prvého výboru klubu chovateľov Vss:

Predseda:                       Jozef Brazdovič
Podpredseda:               Félix Kormút
Tajomník:                      Emil Jankech
Pokladník:                     Jozef Melicher
Registrátor:                   Miloš Lisický
Výst. referent:              Rudolf Hojer
Odborná komisia:        Martin Križko, Pavol Slobodník, Emil Mosať
RK predseda:                 Ing.Štefan Adamec
Členovia RK:                 Milan Krchník, Pavol Froľo

Keď porovnáme menný zoznam zakladajúcich členov a zoznam terajších členov klubu zisťujeme, že niektorí chovatelia sú už členmi klubu od jeho založenia t.j. 30 rokov. Sú to títo priatelia: Martin Križko, Ing. Štefan Adamec, Pavol Froľo a Štefan Žaťkuliak. Rok 1985 bol zlomový. Bola založená súťaž o najlepšieho chovateľa klubu, chovateľov králikov Vss. Podľa tohto kľúča bola hodnotená práca členov klubu, aby sa členovia klubu mohli navzájom porovnávať, ako pracujú. V tomto roku boli vypracované prvé typizačné znaky pre kvalitatívne lepšiu informovanosť členov klubu o kvalite králikov. Tieto typizačné znaky vypracoval p. Slobodník. Od roku 1985 sa taktiež zaviedli dve výstavy na klubovej úrovni a to v termínoch :

 Máj – výstava mladých králikov

 December – hlavne výstava dospelých králikov spojená s typizáciou.

Klub od vtedy prešiel dlhou cestou a pozitívnym  vývojom. Prijímal nových členov. Niektorých stratil pre nezáujem pracovať v klube a v horšom prípade v dôsledku úmrtia našich členov.

Po smrti predsedu klubu p. Brázdoviča na jeho miesto nastúpil, p. Strechaj Vladimír po ňom p. Jankech, ktorý túto funkciu zastával do svojej smrti  do roku 2009, funkciu tajomníka prevzal po p. Jankechovi  p. Michalec. Tento  túto funkciu vykonával do roku  2009. Funkciu pokladníka prevzal v roku 1985 p. Čapkovič. Na funkcii registrátora klubu bol najväčší pohyb, po p. Lisickom túto funkciu prevzal p. Benko, tento sa vzdal  funkcie v roku 2001, po ňom nastúpil p. Moško, neskôr p. Salva do roku 2009, kedy došlo k voľbe nového výboru, ktorí pracuje v tejto podobe:

Predseda :                                      Jozef Režoňa
Tajomník:                                      Laurinec Salva
Registrátor:                                   Jaroslav Stoklasa
Pokladník:                                     Ján Čapkovič
Člen výboru (poradca chovu):      Peter Stanko

Revízna komisia:

Predseda:                                     František Rybár
Člen:                                              Ján Labuda   

Vďaka bývalému predsedovi  klubu p. Jankechovi  bolo možné stretávať sa v Trebaticiach celých 25 rokov. Po jeho smrti  a voľbe nového výboru sme sa začali stretávať v Likavke okr. Ružomberok, poslednú špeciálku sme mali v Michalovciach.

V rokoch 2000 až 2003 dochádza v klube k zmene hodnotenia chovateľov a prepracovania súťaže. Za 3 roky súťaž prešla zmenami v systéme hodnotenia nie chovateľa ale jeho odchovu prezentovaného na výstavách. Bola prepracovaná celá súťaž, začalo sa hodnotiť nielen v jednotlivcoch ale aj v kolekciách. Prijala sa súťaž o Majstra klubu kde sa hodnotia dve kolekcie po rôznych plemenníkoch, ďalej súťaž o Šampióna plemenníkov kde sa hodnotia dve kolekcie po jednom plemenníkovi a dvoch rôznych samiciach, vyhodnocujú sa chovatelia v troch určených výstavách. Je to výstava mladých králikov, špeciálka klubu a celoštátna výstava zvierat Nitra, kde každý vystavovateľ klubu môže získať body len za 6 najlepších hodnotených králikov z akéhokoľvek počtu vystavených králikov. Takto sa vyhodnocuje celá súťaž a oceňujú sa chovatelia za získané body na svoje vystavené králiky, spravidla prví traja obdržia poháre podľa umiestnenia v súťaži.

Voľbou nového výboru znovu činnosť klubu ožila, úspešnou propagáciou sme pritiahli do klubu nových členov, členov klubu sme získali aj spoza hraníc a to konkrétne z Poľska. Registrácia králikov sa ustálila okolo 1000 ks, naďalej je vykonávaná typizácia králikov na špeciálke klubu a je vydávaný spravodaj klubu za uplynulé obdobie vo forme ročenky klubu.

TOP 10 chovateľov za posledných 5 rokov
Poradie Meno 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu
1. Stanko Peter 10 10 10 9 10 49
2. Stapinský Peter 8 8 9 10 9 44
3. Rybár František 6 9 8 8 8 39
4. Režoňa Jozef 9 7 6 6 6 34
5. Salva Laurinec 7 5 7 7 7 33
6. Stoklasa  Jaroslav 5 3 5 4 3 20
7. Labuda Ján 3 4  1  –   5  13
8. Molnár Július –  4 5 –  9
9.-10 Köver  Miloš 1 4 5
 9.-10. Hrúzik Roman –  3 –  5

V roku 2012, rozhodnutím ÚOK pre chov králikov, na základe našej požiadavky vyplývajúcej z uznesenia členskej schôdze, ktorá sa uskutočnila v Michalovciach, boli prijaté do klubu králiky Francúzske strieborné, bez ohľadu na túto skutočnosť názov klubu sa nemení a nemá to vplyv na našu činnosť, treba len dúfať, že sa chov Francúzskych strieborných králikov rozšíri medzi ďalších chovateľov.

Výsledky spoločnej práce členov klubu len potvrdzujú, že kráčame správnym smerom, že spoločné úsilie na našom koníčku prináša pre nás chovateľov  pokrok, ale nemôžeme sa uspokojiť s dosiahnutými výsledkami, treba v chove vždy niečo zlepšovať  a zároveň čakať na nové výsledky,  aby nám chov priniesol radosť.                                                    

Informácie o činnosti klubu získate aj na : www.klubvss.eu

Tajomník KCHK Vss Laurinec Salva