Štatút klubu chovateľov králikov Veľkých svetlých strieborných
Článok 1.

Činnosť a ciele klubu:

Hlavná náplň činnosti a ciele klubu je združovať chovateľov králikov za účelom odborného vedenia a usmerňovania ich chovateľskej práce a ďalšieho šľachtenia v súlade s naším a medzinárodným vzorníkom. Klub je záujmové združenie občanov na základe dobrovoľného členstva chovateľov králikov s cieľom zachovať genofond daného plemena králikov, ďalej ich rozvíjať šľachtením. Je vyššou formou chovateľskej činnosti a preto sú na jeho členov kladené vyššie nároky v chove čistokrvných zvierat. Klub podlieha Odbornej  komisii pre chov králikov SZCH, pre klub a jeho členov platia Stanovy SZCH.

Článok 2.

Poslanie klubu:

 • Vytvárať podmienky pre rozvoj chovateľskej činnosti v náväznosti na naše osvedčené tradície v chovateľstve a na nové vedecké poznatky v chovateľstve.
 • Zabezpečovať cieľavedomú riadenú plemenitbu králikov, zvyšovať úroveň plemien združených v klube, zvyšovať ich úžitkové vlastnosti a exterier.
 • Evidovať druhy a počty králikov, zabezpečiť ich tetovanie, usmerňovať kontrolne chovy, viesť plemennú knihu.
 • Zabezpečiť konanie špeciálnej výstavy klubu
 • Zabezpečiť Výročnú členskú schôdzu klubu
 • Odmeniť a oceniť vecnými cenami najlepších chovateľov klubu 
Článok 3.

Členstvo v klube:

Členom klubu môže byť chovateľ králikov, ktorý je členom Základnej organizácie SZCH, chová a propaguje čistokrvné králiky Vss resp. Fs minimálne 2 roky, tieto vystavuje na celoštátnych výstavách (CVMKaH a CVZ), platí včas členský príspevok, zúčastňuje sa klubových schôdzi, vystavuje svoje králiky na klubových výstavách. Člen klubu je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi výboru a uzneseniami členskej schôdze klubu. Prijímanie nových členov a zánik členstva schvaľuje na návrh výboru členská schôdza.

Článok 4.

Orgánmi klubu sú:

 • Členská schôdza
 • Výbor
 • Kontrolná a revízna komisia
Článok 5.

Výbor klubu:

Pracuje v zložení a volí medzi sebou predsedu, tajomníka, pokladníka a registrátora klubu. Na výborovú schôdzu sa prizýva predseda KaRK klubu alebo ním poverený člen a poradca chovu

 • Hmotnú zodpovednosť za klub preberajú predseda, tajomník a pokladník klubu
 • Schôdzu výboru zvoláva tajomník klubu po dohovore s predsedom klubu minimálne 1x ročne, spravidla pred špeciálkou klubu
 • Neodkladné veci, zmeny v činnosti klubu patriace do pôsobnosti členskej schôdze rieši výbor klubu v zastúpení predsedom a tajomníkom klubu.
Článok 6.

Členská schôdza :

Členská schôdza sa koná raz za rok pri klubovej špeciálke. Schvaľuje činnosť klubu za predchádzajúce obdobie a plán činnosti pre budúce obdobie. Volí výbor klubu, schvaľuje hospodárenie klubu a stanovuje na návrh výboru členské príspevky.

Článok 7.

Kontrolná a revízna komisia:

Je volená členskou schôdzou a pracuje v dvojčlennom zložení (predseda a člen komisie), za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, 1x ročne predkladá správu, má práva a povinnosti uvedené v Stanovách SZCH.

Článok 8.

Poradca chovu :

Aby klub mohol plniť svoje odborno-chovateľské ciele, má svojho vzdelávateľa zabezpečujúceho odbornú stránku činnosti. Ten v prvom rade pre nasledujúce obdobie spracuje trendy zlepšenia charakteristických znakov a zmeny ďaľšieho šľachtenia a to na základe výsledkov uplynulého obdobia. Zaobstaráva pre klub príslušnú veterinálnu osvetu.

Funkcia vzdelávateľa vyžaduje príslušné teoretické vedomosti a skúsenosti v chove králikov Vss a Fs.

Článok 9.

Posudzovateľ špecialista :

Klub v priebehu svojej činnosti musí v spolupráci s odbornou králikárskou komisiou a zborom posudzovateľov králikov vytypovať svojich posudzovateľov zo zameraním na špecializáciu posudzovania králikov Vss a Fs mimo členov klubu.

Článok 10.

Odborná komisia :

Klub zriadi 2-3 člennú komisiu, ktorou úlohou bude na klubovej špeciálke vybrať a označiť najlepších jedincov s najlepšími charakteristickými znakmi pre dané plemeno (keďže jeden jedinec nevyniká vo všetkom). Ide o nasledovné znaky: striebritosť, rovnomernosť a pesíkovanie, srsť a podsada.

Toto hodnotenie s potvrdením klubu bude vyvesené na klietke vedľa riadneho oceňovacieho lístka. Tento výber poslúži členom klubu i ostatným chovateľom na vytvorenie si predstavy ideálneho jedinca  s uplatnením si predstavy zlúčenia týchto znakov v jednom jedincovi.

Článok 11.

Finančné prostriedky a hospodárenie:

Klub je zabezpečený z finančných prostriedkov získaných :

 • Členského a zápisného príspevku
 • Zo sponzorského príspevku
 • Z dotácie SZCH

Výšku  členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Hospodárenie klubu sa riadi Smernicou o hospodárení vydanej SZCH.

Článok 12.

Zánik klubu :

Klub zaniká, keď sa na tom uznesie trojštvrtinová väčšina všetkých členov klubu. Úkony vyplývajúce z majetkoprávneho vysporiadania finančných a materiálnych prostriedkov vykoná päťčlenná komisia, ktorú na tento účel poverí záverečná členská schôdza klubu.