K chovy v roku 2017-2018

Rybár František   –      K chov
Salva Laurinec   –       K chov
Stanko Peter  –           K chov
Stapinský Peter –       K chov
Michalec  Ivan  –         K chov
Köver Miloš  –            K chov

ZRUŠENIE PLEMENNÝCH a KMEŇOVÝCH CHOVOV

Smernice na uznávanie Plemenných a Kmeňových chovov boli vydané v roku  1999 , postupne sa len upravovali a doplňovali.  Keďže veľká časť chovateľov ich v zásade nedodržiavala – neskoré poslanie prihlášky na uznávanie chovu, nepotvrdené prihlášky klubom, niektorí majitelia svoje odchovy nevystavovali na vyšších výstavách a len malá časť chovateľov posielala na zväz správu o svojom chove.

Keď sa prihláška na uznanie chovu neskoro poslala, tak bol problém vydelegovať posudzovateľa na uznanie chovu, väčšinou to bolo už v Novom roku – to už samice boli buď napárené, alebo už chovali mladé a cesty boli zasnežené.

Tieto všetky problémy sa vyvŕšili na prelome rokov 2015 – 2016, kedy na zväze končila tajomníčka komisie a tieto žiadosti ostali nevybavené niekde na zväze…

Aj týmito problémamy  sa v Sliači dňa 16.4.2016   komisia zaoberala  a rozhodla nasledovne.

Posledným dňom v roku 2016 sa rušia všetky uznané PLEMENNÉ a KMEŇOVÉ chovy na Slovensku.

Do  platnosti  od 1.1.2017   prichádza KONTROLOVANÝ  chov  – bude sa označovať značkou – K v pravej ušnici. Nové podmienky sú prehľadnejšie a oveľa ľahšie je možnosť ich dosiahnúť a aj finančné náklady chovateľa budu nižšie.

Záujemci o uznanie K – chovu musia poslať žiadosť na povereného člena komisie – jeho adresa:

Líška  Ivan
Nekrasová 6
03601  Martin
mobil : 0903 116 792
email :  chovatel-liska@azet.sk

Túto žiadosť treba poslať vždy pred  uzávierkou  prihlášky  na CVMK , alebo CVZ. Stačí, ak žiadateľ vyplní prihlášku na Kontrolovaný chov , táto musí byť potvrdená klubom. Pečiatka potvrdzuje :

– že je aktívny člen  v klube
– že jeho králiky sú na kvalitnej úrovni
– že jeho králiky sú pod veterinárnym dozorom
– že jeho chovateľské zariadenie je na solídnej úrovni
– že je členom SZCH.

Ak chované plemeno nezastrešuje  žiadny klub, tak žiadosť potvrdzuje Oblastný výbor.

V danom roku na uznanie musí žiadateľ vystaviť dve kolekcie králikov buď  – 4 z jedného vrhu, alebo 2+2 , v oboch pohlaví. Môže vystaviť buď jednu kolekciu na CVMK a druhú na CVZ, alebo dve kolekcie na CVZ. Z ôsmych  králikov musí  byť ocenených minimálne šesť 94,0 bodmi, mláďata – /94,0/ bodmi.

Jeden chovateľ môže mať uznaný iba jeden KONTROLOVANÝ chov na jedno plemeno a farebný ráz.

Jeden chovateľ môže mať uznaných  aj viac KONTROLOVANÝCH chovov na rôzne plemená a farebné rázy.

Po CVZ žiadosť vyhodnotí poverený člen ÚOKK  a ak žiadateľ splnil podmienky na uznanie chovu, tak dostane CERTIFIKÁT na KONTROLOVANÝ chov. Ak nesplní podmienky, taktiež dostane odpoveď. Ďalej sa uznanie chovu pošle na KLUB – na tajomníka, ktorý upovedomí klubového registrátora. Ak nie je pre dané plemeno založený klub, tak registráciu bude vykonávať Ústredný registrátor. Od Nového roku musí chovateľ registrovať všetky  odchovy z uznaného chovu z jedného plemena a farebného rázu  písmenom  K, v pravej ušnici.

Prečo sa ÚOKK rozhodla pre písmeno K ? Boli dané tri návrhy – Plemenný, Kmeňový a Kontrolovaný chov. Nakoľko na Slovensku sa registrujú regeneračné a výskumné chovy písmenom P za číslom, kde sa často  stáva, že tetovateľ sa pomýli a dá P pred číslo a tak by bolo   rovnaké tetovanie u dvoch králikoch.

Uznaný chov platí na 3 roky. Majiteľ by mal registrovať všetky mladé králiky v uznanom plemene a farebnom ráze písmenom K.

Každý rok musí vystaviť jednu kolekciu – buď na CVMK alebo na CVZ.

Ak by ho oslovila ÚOKK , je povinný vystaviť svoje králiky na Európskej výstave, na Interkanin…

Ak nezaregistruje v roku ani jedného králika cez K – chov, tak sa mu chov ruší.

Ak  chovateľ nevystaví svoje králiky jeden krát v roku buď na CVMK alebo CVZ  počas troch rokov , tak automaticky sa mu chov ruší.

Žiadnu správu písať na komisiu nemusí.

Poverený člen ÚOKK každý rok vypracuje správu o Kontrolovaných chovov, ktorú predloží na prvom zasadaní komisie v Novom roku. Tu sa chovy vyhodnotia , pripíšu nové a naopak, ak sa chov zrušil, tak sa upovedomí registrátor – buď klubový, alebo ústredný, že chov je zrušený.

ÚOKK je presvedčená, že takto to bude regurálnejšie, finančne pre chovateľa menej náročné a určite každý KONTROLOVANÝ chov bude spestrením každej národnej výstavy, kde králiky s tetovaním v pravej ušnici K budú postupne v lepšej kvalite ako ostatné králiky.

Ak  záujemcovi  o K – chov bude niečo nejasné, môže sa obrátiť na člena ÚOKK a ten mu všetko dopodrobna vysvetli. Prihlášky na K – chov budú zverejnené na zväzovej stránke.

ADAMEC Štefan
člen ÚOKK

S M E R N I C E

pre uznávanie plemenných, kmeňových, regeneračných a výskumných chovov králikov.
I.       Účel

Základom šľachtenia jednotlivých plemien králikov sú:

a) šľachtiteľské plemenné, kmeňové, regeneračné a výskumné chovy. Ich úlohou je produkcia čistokrvných plemenných králikov, predovšetkým pre účely zlepšovania ich úžitkových a reprodukčných parametrov a iných znakov (exteriér) a vlastností, účinnou selekciou a plemenitbou. Cieľom šľachtenia králikov je tiež zlepšovať ich genetický potenciál, zachovať a obnovovať genofond vzácnych línií a tým vytvárať génové rezervy ohrozených alebo málopočetných plemenársky významných populácií čistokrvných plemien králikov.

b) šľachtiteľský program určujúci metódy selekcie a plemenitby u danej populácie králikov, s vytýčeným chovným cieľom a postupmi jeho dosiahnutia.

II.   Druhy chovov
  1. Plemenné chovy – sú prvým stupňom kontrolovaných chovov, požaduje sa v nich vyššia

forma chovateľskej a plemenárskej práce. Odchov sa využíva predovšetkým pre skvalitnenie vlastného chovu a rozmiestňuje sa do plemenných chovov ďaľších chovateľov.

  1. Kmeňové chovy – predstavujú najvyššiu formu v čistokrvných chovoch a tvoria génové  jadro daného plemena.
  2. Regeneračné chovy – zriaďujú sa za účelom regenerácie existujúcich a málo chovaných plemien, farebných rázov a úžitkových typov alebo za účelom zavádzania nových zahraničných u nás nechovaných plemien a farebných rázov do vzorníka.
  3. Výskumné chovy – zriaďujú sa za účelom vyšľachtenia nových zootechnických jednotiek králikov (plemená, farebné rázy, úžitkové typy) cieľavedomou a systematickou plemenárskou prácou a za účelom zavádzania a rozmnožovania novovyšľachtených alebo nových farebných rázov plemien uvedených vo vzorníku.
III.  Podmienky pre uznanie plemenných chovov (PCH) a kmeňových chovov (KCH)
  1. Uchádzač o uznanie PCH musí spĺňať tieto podmienky:

a)   Najmenej 5 rokov musí byť organizovaný v SZCH a chovať aspoň 3 roky plemeno, ktoré prihlasuje do plemenného chovu, musí byť členom príslušného chovateľského klubu, pokiaľ je tento založený.

b)   Predložiť doporučenie ZO SZCH, v ktorej je členom, príslušnou králikárskou komisiou OV SZCH alebo výborom chovateľského klubu.

c)   Dokonale ovládať chovateľské minimum, štandard, resp. farebnú škálu plemena, o uznanie ktorého sa uchádzač uchádza a registračný poriadok (vedomosti preukazuje pri uznávacom konaní).       

d)  Všetky chovné zvieratá musia byť registrované podľa platného registračného poriadku SZCH, alebo v prípade zvierat nakúpených v zahraničí, podľa registračného poriadku zahraničných zväzov. Pri uznávaní musia byť predložené rodokmene králikov.

e)  Udržiavať chovné zariadenie na úrovni a v hygienicky nezávadnom stave, všetky zvieratá musia byť vakcinované proti myxomatóze a vírusovej hemoragickej pneumónii. Celý chov králikov musí byť v pravidelných intervaloch podrobený preventívnej liečbe. O všetkých veterinárnych úkonoch vedie chovateľ písomnú evidenciu.

f)   Veľkosť jednotlivých oddelení chovateľského zariadenia uchádzača o PCH musí zodpovedať minimálne týmto rozmerom:
– veľké plemená – min. 1,00 m2 pre jedno dospelé zviera
– stredné plemená – min. 0,70 m2 pre jedno dospelé zviera
– malé a zdrobnené plemená – min. 0,50 m2 pre jedno dospelé zviera

g)  Mať pre odchov k dispozícii minimálne dva koterce na jednu samicu. Chovné samice aj samčie mláďatá určené k prípadnému ďaľšiemu chovu musia mať samostatné oddelenia, umiestnené pokiaľ možno v inej králikárni ako sú umiestnené samice.

h)  Stav chovných králikov nesmie klesnúť pod 2,4, z toho minimálne polovica zvierat musí byť  z vlastného chovu. Musia to byť dva nepríbuzné kmene 1.2.  

2. Chovná hodnota králikov, ktoré majú byť zaradené do PCH musí zodpovedať týmto podmienkam:

a)  Samci všetkých plemien musia dosiahnúť minimálne ocenenie 94 bodov. Výnimku možno pripustiť pri plemenách s kresbou, alebo málo chovaných plemenách, kde sa môže uznať aj ocenenie 93 bodov.

b)  Samice všetkých plemien musia dosiahnúť minimálne ocenenie 94 bodov. Výnimku možno pripustiť pri jednej samici s kresbou, alebo málo chovaných plemien, kde sa môže uznať ocenenie 93 bodov.

c)  Chovné samice môžu byť pripustené len po dosiahnutí hmotnosti zodpovedajúcej v príslušnom štandarde  (10 bodov). Chovné samice môžu byť pripustené len pri dosiahnutí veku dospelosti t.j. 6-8 mesiacov podľa plemena.

3. Uchádzač o uznanie KCH musí spĺňať podmienky majiteľa PCH a tieto ďaľšie podmienky:

a)  Musí mať najmenej dva roky uznaný PCH toho plemena , resp. farebnej variety, u ktorej žiada uznanie KCH..

b)  Stav chovných zvierat nesmie klesnúť pod 2.6, z toho minimálne polovica zvierat musí byť  z vlastného chovu. Musia to byť dva nepríbuzné kmene 1.3.

4. Chovná hodnota králikov, ktoré majú byť zaradené do KCH musí zodpovedať týmto podmienkam:

a)  Samci všetkých plemien musia pri hodnotení dosiahnúť minimálne 95 bodov. Výnimku možno povoliť pri plemenách s kresbou a málo chovaných plemenách, kde sa môže uznať ocenenie 94 bodov.

b)  Samice všetkých plemien musia dosiahnúť minimálne ocenenie 95 bodov. Výnimku možno povoliť pri jednej samici s kresbou alebo pri málo chovaných plemenách, kde sa môže uznať ocenenie 94 bodov.

c)  Chovateľ musí dodržať zásadu, aby všetky zvieratá pred ich použitím v chove dosahovali hmotnosť zodpovedajúcu príslušnému štandardu (10 bodov) a vek dospelosti, t.j. 6-8 mesiacov podľa plemena.

IV.  Povinnosti a práva majiteľov plemenných a kmeňových chovov

       a)  Uchádzačovi o uznanie plemenného a kmeňového chovu (ďalej len chovateľovi) môže byť uznaných aj viac chovov, ale len v tom prípade, že dodrží podmienky pre PCH alebo KCH uvedené v predchádzajúcej časti pre jednotlivé plemená. Nemôže byť uznaných viac PCH alebo KCH jedného plemena a jedného farebného rázu.     

      b)  Chovateľ je povinný viesť chovné listy vydané Ústrednou odbornou komisiou pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len ÚOK), ako aj ďaľšie záznamy o úžitkovosti. Chovné listy vedie dvojmo. Originál zasiela vedúcemu vyšších chovateľských stupňov do 31.12. kalendárneho roku.

      c)   Majiteľ chovu registruje odchovy podľa registračného poriadku SZCH prostredníctvom klubového registrátora. V prípade, že pre dané plemeno nie je zatiaľ založený klub, je treba zabezpečovať registráciu cestou ústredného registrátora SZCH.

      d)  Úhyn chovného zvieraťa, maximálne jedného samca a jednej samice, zaradeného do chovu je majiteľ povinný hlásiť svojej ZO a potvrdenie o tom zaslať registrátorovi klubu alebo ústrednému registrátorovi. Uhynuté chovné zvieratá je možné nahradiť ich potomkami alebo inými králikmi toho istého plemena a farebného rázu, ktoré spĺňajú podmienky pre uznanie PCH a KCH s tým, že musia byť ocenené na výstave alebo plemenu prislúchajúcej klubovej výstave.

       e)  Majiteľ PCH alebo KCH je povinný počas dvoch rokov trvania povolenia registrovať všetky králiky z plemena uznaného vyššieho chovateľského stupňa pod značkou P a K. Pri zistení inej registrácie sa uznaný PCH alebo KCH ruší.

       f)  Majiteľ chovu je povinný umožniť kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností a zdravia králikov, ako i prehliadku chovného posúdenia potomstva členom uznávacej komisie. Povinnosti kontroly majú všetky stupne odborných komisií pre chov králikov v okruhu  svojej pôsobnosti, v zmysle týchto smerníc. Právo kontroly majú tiež poverení zástupcovia chovateľských klubov a ÚOK. O kontrole sa vyhotovuje zápis v troch exemplároch. Jeden zápis treba zaslať ÚOK, druhý si ponechá kontrolný orgán a tretí je k dispozícii majiteľovi kontrolovaného chovu.

       g) Majiteľ PCH alebo KCH je povinný vystavovať svoje zvieratá na výstavách poriadaných vlastnou ZO SZCH a príslušného OV SZCH. Ďalej je povinný vystavovať minimálne jednu kolekciu svojich zvierat na národnej alebo celoštátnej výstave mláďat králikov.

       f)  Majiteľ PCH a KCH je povinný ponúknuť odchovy mláďat k nákupu ostatným chovateľom na všetkých výstavách, najmä na celoštátnej a celoslovenskej výstave mláďat králikov.

V.    Záverečné ustanovenia

Žiadosť o uznanie chovu podá uchádzač na tlačive „ Prihláška na uznanie PCH, KCH králikov“ do 30.11. pre nasledujúci rok. Žiadosť musí byť opatrená pečiatkou ZO SZCH, ktorej je uchádzač členom, pečiatkou chovateľského klubu ak je pre dané plemeno vytvorený a vyjadrením a pečiatkou veterinárneho lekára o celkovom výsledku vyšetrenia zdravotného stavu svojho chovu. Uznávacie konanie sa uskutočňuje v chovateľskom zariadení hodnotiteľom, ktorý je delegovaný Sekretariátom RR SZCH. Uznávacie konanie sa pri uznaných chovoch opakuje raz za dva roky. Cestovné vo výške hromadného dopravného prostriedku a odmenu za uznanie vo výške 10.-EUR uhradí žiadateľ priamo na mieste po uznávacom konaní delegovanému hodnotiteľovi. Na základe výsledku, potvrdeného na tlačive „Prihláška na uznanie PCH, KCH králikov vydá ÚOK uznávací list.