Podmienky súťaže

Súťaž  klubu :                         

Vyhodnotenie prebieha počas špeciálnej výstavy klubu :
Šampión klubu 1.0
Šampiónka klubu 0.1

Vyhodnocuje  sa 5 najlepších  jednotlivcov  z 10 nasadených, postupným  vyraďovaním  od najslabšieho  po víťaza, jedná sa o postupné vyraďovanie za účasti chovateľov s poukázaním na  nedostatky  a klady daného jednotlivca  posudzovateľmi. Poradie určia posudzovatelia po sčítaní umiestnenia od jednotlivých  posudzovateľov.

Najlepšia kolekcia
Vyhodnocuje sa 5 najlepších  trojčlenných  kolekcií  po sčítaní bodov pracovníkmi klubu, pri rovnosti bodov  kolekcií, poradie určia posudzovatelia.

Šampión plemenníkov
Vyhodnocujú  sa dve trojčlenné kolekcie po jednom  plemenníkovi a dvoch  nepríbuzných samiciach.

Majster  klubu
Vyhodnocujú  sa dve trojčlenné kolekcie po dvoch  plemenníkoch  a dvoch  nepríbuzných samiciach.

Súťaž  Šampión  plemenníkov a Majster klubu  vyhodnocujú  určení pracovníci klubu.

Prepracovaná súťaž a návrh výboru na členskú schôdzu klubu.

VÍŤAZ KLUBU

Medzinárodná výstava mimo SR a v SR s medzinárodnou účasťou

Za víťaznú kolekciu na medzinárodnej výstave  (MM) 400 b.
Za čestnú cenu za kolekciu na medzinárodnej výstave  350 b.
Za víťaznú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave( MŠ) 300 b.
Za čestnú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave 250 b.
Za víťaznú kolekciu na CVMK  (MSR)200 b.
Za čestnú cenu na kolekciu na CVMK150 b.
Za víťaznú cenu na jednotlivca na CVMK (ŠSR)100 b.
Za čestnú cenu na jednotlivca na CVMK50 b.
v SRv ČR
Za víťaznú kolekciu na ŠV klubu 250 b. + pohár 300 b.
Za druhé miesto na kolekciu  (ČC)  200 b. + pohár 250 b
Za tretie miesto na kolekciu   (ČC) 150 b. + pohár 200 b.
Za štvrté miesto na kolekciu 100 b. 150 b.
Za piate miesto na kolekciu 50 b. 100 b.
v SKv ČR
Za víťaznú kolekciu na ŠV klubu 250 b. + pohár 300 b.
Za druhé miesto na kolekciu 200 b. + pohár 250 b.
Za tretie miesto na kolekciu 150 b. + pohár 200 b.
Za štvrté miesto na kolekciu 100 b. 150 b.
Za piate miesto na kolekciu 50 b. 100 b.

Do súťaže sa vyhodnocuje len jedna najlepšia kolekcia chovateľa pri akomkoľvek množstve zvierat!

v SRv ČR
Za víťaznú cenu za jednotlivca na ŠV klubu 1.0 a 0.1 150 b. + pohár 200 b.
Za druhú víťaznú  cenu (ČC) 100 b. + pohár 150 b.
Za tretiu víťaznú cenu  (ČC )  100 b.

Za vyhodnotené mláďatá  chovateľov (do 8. mesiaca veku)  –  polovicu bodov oproti dospelým

Za Šampióna plemenníkov na ŠV klubu( 2 kol. po rovnakom 1,0) 300 b. + pohár
Za druhé miesto 250 b. +pohár
Za tretie miesto 200 b. +pohár
Za štvrté miesto150 b.
Za piate miesto 100 b.
Za  šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže 50 b.
Za Majster chovu na ŠV klubu (2 kol. po rôznych 1,0) 300 b. + pohár
Za druhé miesto 250 b. + pohár
Za tretie miesto 200 b. + pohár
Za štvrté miesto 150 b.
Za piate miesto 100 b.
Za  šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže 50 b.
Za víťaznú kolekciu na CVZ (MSR) 250 b.
Za čestnú cenu za kolekciu na CVZ 200 b.
Za víťaznú cenu jednotlivca na CVZ (ŠSR) 150 b.
Za čestnú cenu za jednotlivca na CVZ 50 b.

Za uznanie K – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK 200 b.
Za uznanie P – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK 100 b.
Za každého registrovaného králika                                                                     1 bod

Za ocenenie králikov na výstavách max. 6 jedincov  : 
93 bodov                       10 bodov
93.5 bodov                    20 bodov
94 bodov                       30 bodov
94.5 bodu                      40 bodov
95 bodov                        50 bodov
95,5 bodu                       60 bodov
96 bodov                         70 bodov
96,5 bodov                      80 bodov
97 bodov                       100 bodov